Algemene voorwaarden

Meubelbeslag en deurbeslag, zoals hang- en sluitwerk, in oude stijl

1 Definities


1.1 Onder ‘Janko’s’ wordt verstaan;

Janko’s, gevestigd op Hagelkruisweg 14 te Meijel.
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 130 31 785
BTW nummer: NL 803.400.287.B01
Telefoonnummer: +31 (0)77 466 3122
Email: info@jankos.nl

1.2
Onder ‘Janko’s website’ wordt verstaan: jankos.nl.

2" class="redactor-autoparser-object">jankos.nl.

2 Algemeen


2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen via jankos.nl tussen Janko’s en de koper.


3 Totstandkoming van overeenkomsten


3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Janko’s de totale betaling van de bestelling heeft ontvangen of – in geval van verzending onder rembours – als de koper heeft aangegeven tot betaling over te zullen gaan bij levering van de bestelling.

3.2 Janko’s behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.

3.3
Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op Janko’s website en zolang de voorraad strekt.


4 Prijzen en Betaling


4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op Janko’s website zijn in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden IDeal.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op Janko’s website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Janko’s zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Janko’s hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering


5.1 Janko’s verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.2 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar, indien dit niet het geval is, dan kan de levering 10 tot maximaal 30 werkdagen duren na het zenden van de bevestigingsemail van Janko’s aan de koper. In het geval van leveringsproblemen bij onze leveranciers, kunnen de dertig (30) dagen leveringstermijn overschreden worden. Koper ontvangt hiervan dan schriftelijk, per e-mail of per telefoon bericht. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven genoemde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@jankos.nl

5.3 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper

5.4 Afhalen van de bestelling in de winkel van Janko’s is mogelijk. Koper moet hiervoor direct nadat hij de bestelling via internet afgerond heeft contact met Janko’s op te nemen via info@jankos.nl. Afhalen is mogelijk op dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

5.5 Alleen als koper direct na het invoeren van zijn bestelling een email stuurt dat hij de bestelling wilt afhalen, worden de verzendkosten contant terugbetaald aan koper, op het moment dat hij de bestelling afhaalt.

5.6 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland zijn € 7,50.

5.7 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in Belgie en Duitsland bedragen € 15,-. Voor bestellingen naar overige landen zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie hierover kan via email (info@jankos.nl) worden ingewonnen.

6 Garantie


6.1 De producten die Janko’s levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op Janko’s website.

6.2
In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op Janko’s website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Janko’s schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en/of schade aan het product (email- en bezoekadres van Janko’s staan vermeld op Janko’s website).

6.3
In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op Janko’s website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Janko’s. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer te repareren of leveren is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.

6.4
Janko’s is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 Intellectuele Eigendomsrechten


7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Janko’s website berusten bij Janko’s. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Janko’s (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

8 Aansprakelijkheid


8.1 Ondanks het feit dat Janko’s zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op Janko’s website, is Janko’s niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op de website en/of bevestigingsemail. Janko’s behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

8.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van Janko’s website, dan wel tussen Janko’s en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Janko’s niet aansprakelijk

9 Herroeping


9.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.

9.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Janko’s moet zijn ontvangen.

9.3 In geval van ontbinding zal Janko’s de door koper aan Janko’s betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Janko’s is geretourneerd. Niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Janko’s pertinent geweigerd en komen dan weer bij koper retour. Er wordt dan ook niet overgegaan tot terugbetaling van de bestelling.

10 Overmacht


10.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan Janko’s kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Janko’s niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Janko’s is niet gehouden zijn verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Janko’s zijn verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Janko’s en koper het recht de overeenkomst te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Janko’s de koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

10.2 Janko’s is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Janko’s voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

11 Toepasselijk recht


11.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Janko’s en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

12 Geschilbeslechting


12.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen Janko’s en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond.

12.2 Nadat Janko’s zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel

12.3 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

12.4 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.